Cặp gà tiểu cảnh

30.000VND

Giá bán là 1 cặp : 1 gà mái + 1 gà trống

Kích thước : 6.2cm x 5.5cm ( gà trống )

Kích thước  :  5.1cm x 4.0cm ( gà mái )